کتابخانه یاس 📚

درباره بلاگ
کتابخانه یاس 📚

"کتابخانه یاس" بریده هایی است، از کتاب هایِ خوبی که خوانده ام! (ممکن است با تمامِ عقائدی که در کتابی عنوان میشود، موافق نباشم! و صرفا به دلیلِ خوب بودنِ اکثرِ مطالبِ کتاب، آن را معرفی کنم!)

+ من مسئولیتی در قبالِ تفکر و عقیده ی نویسندگان، خارج از دنیای کتاب ها ندارم!

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

به نام خدا

 

آپدیت روزانه

 

+ 25 آبان ماه 98، روز شنبه:

3 و برای هر یک اندازه و زمانی حساب شده قرار داد.

 

+ 24 آبان ماه 98، روز جمعه:

2 و به نیروی خود میان آن دو تفاوت نهاد،

 

+ 23 آبان ماه 98، روز پنج شنبه:

(دعای ششم / از دعای آن حضرت علیه السّلام است در بامداد و شامگاه)

1 ستایش برای خداست که به نیروی خود شب و روز را پدید آورد،

 

+ 22 آبان ماه 98، روز چهارشنبه:

15 خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را از کسانی قرار ده که [مردم را] به سوی تو فرا می خوانند، و آنان را به راه تو رهبری می کنند، و ما را از ویژه ترین بندگانِ ویژه ی درگاه خود گردان، ای مهربان ترینِ مهربانان.

 

+ 21 آبان ماه 98، روز سه شنبه:

14 خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و سلامت دل های ما را در یادکردِ بزرگی خود قرار ده، و آسایش بدن های ما را در سپاسگزاری نعمتِ خویش، و گویایی زبان های ما را در وصف آنچه به ما داده ای.

 

+ 20 آبان ماه 98، روز دوشنبه:

13 پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را به عزّت خویش از گزند بندگانت در امان دار، و با بخشش خود، از غیر خودت بی نیاز گردان، و در پرتو هدایتِ خویش، ما را به راه حق انداز.

 

+ 19 آبان ماه 98، روز یکشنبه:

12 خدایا، هر کس که تو یاری اش کنی، یاری نکردن دیگران زیانش ندهد، و هر کس که تو عطایش بخشی، تنگ چشمی دیگران از او نکاهد، و هر کس هدایتش به دست تو باشد، فریب گمراهان پای او را نلغزاند.

 

+ 18 آبان ماه 98، روز شنبه:

11 خدایا، توانگران از نیروی تو توانگری دارند، پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و خود ما را توانگر ساز. بخشندگان از فراوانی بخشش تو می بخشند، پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و خود به ما بخشش کن. هدایت یافتگان در پرتوِ نور تو هدایت می یابند، پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و خود ما را هدایت فرما.

 

+ 17 آبان ماه 98، روز جمعه:

10 خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را از ناگواری های سخت روزگار و گزندِ دام های شیطان و خشمناکیِ سلطان کفایت کن.

 

+ 16 آبان ماه 98، روز پنج شنبه:

9 خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را از خشم خود نگاه دار و در پناه خود بدار و به سوی خود راه نمای و از خود دور مفرمای؛ زیرا هر کس که تو او را در پناه خود آری، به سلامت مانَد، و هر کس که تو او را راه بنمایی، دانا شود، و هر کس که تو او را به خویش نزدیک کنی، بهره مند گردد.

 

+ 15 آبان ماه 98، روز چهارشنبه:

8 خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و کارها را چنان تدبیر کن که به سود ما باشد، نه به زیان ما، و چنان مکر و ترفند نما که به سود ما باشد، نه به زیان ما. ما را به پیروزی رسان و آن را از ما بازمَسِتان.

 

+ 14 آبان ماه 98، روز سه شنبه:

7 خدایا، ما را به لطفِ بخشش خود، از بخشش بخشندگان بی نیاز گردان، و با پیوند خویش، ما را از هراس پیوند بریدن دیگران دور ساز، تا با وجود بخشش تو، در هیچکس طمع نکنیم، و با وجود احسان تو، از تنگ چشمیِ ایشان به هراس نیاییم.

 

+ 13 آبان ماه 98، روز دوشنبه:

6 ای آن که خبرهای پنهان پیش تو آشکار است، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را نزد خود رسوا مکن.

 

+ 12 آبان ماه 98، روز یکشنبه:

5 ای آن که در برابر بزرگیِ تو هر بزرگ دیگری ناچیز است، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را نزد خود گرامی دار.

 

+ 11 آبان ماه 98، روز شنبه:

4 ای آن که دیده ها همه از دیدنت فرو مانند، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را به آستان قرب خود نزدیک نما.

 

+ 10 آبان ماه 98، روز جمعه:

3 ای آن که گنجینه های رحمتت به آخر نرسد، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را از رحمت خود بهره ای عطا فرما.

 

+ 9 آبان ماه 98، روز پنج شنبه:

2 ای آن که مدّت فرمانروایی تو بی نهایت است، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را از بند انتقام خود رهایی بخش.

 

+ 8 آبان ماه 98، روز چهارشنبه:

(دعای پنجم / از دعای آن حضرت علیه السّلام است برای خود و دوستدارانش)

1 ای آن که شگفتی های بزرگی تو را پایانی نیست، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را از گمراهی در شناخت عظمت خود بازدار.

 

+ 7 آبان ماه 98، روز سه شنبه:

19 و به جایگاه امن و آسایش پرهیزگاران رهسپار گردانی.

 

+ 6 آبان ماه 98، روز دوشنبه:

18 و ایشان را از رویدادهای وحشت زای قیامت و آتشِ طاقت سوز دوزخ و بسیار ماندن در آن، به سلامت داری،

 

+ 5 آبان ماه 98، روز یکشنبه:

17 و سختی و اندوه روز جان کندن را بر آنان آسان کنی،

 

+ 4 آبان ماه 98، روز شنبه:

16 چنان کنی که تو را بخوانند و از تو بخواهند و از تو بیم داشته باشند، و به خوشی های زودگذر این جهان بی علاقه شان سازی، و شوق کار کردن برای آن جهان، و آمادگی برای بعد از مرگ را در دلشان اندازی،

 

+ 3 آبان ماه 98، روز جمعه:

15 درودی که با آن امید به خود را در دلِ ایشان پدید آوری تا به آنچه نزد توست دل بدهند، و از آنچه در دست دیگر بندگان است، دل بردارند و به آن بدگمان نشوند.

 

+ 2 آبان ماه 98، روز پنج شنبه:

14 درودی که با آن ایشان را از نافرمانی خود بازداری، و باغ های بهشت را به رویشان بگشایی، و از نیرنگِ شیطان نگاهشان داری، و در هر کار نیک که از تو مدد خواهند، یاری شان کنی، و از حادثه های روز و شب، جز آنچه خیرشان در آن است، در امان داری؛

 

+ 1 آبان ماه 98، روز چهارشنبه:

13 خدایا، بر تابعان (تابعان، جمع تابعی، در اصطلاح علم حدیث به کسانی گفته می شود که پیامبر و زمان او را درک نکرده اند، ولی در زمانِ اصحاب آن حضرت بوده اند و ایشان را به چشم خود دیده اند.) و زنان و فرزندانشان و هر یک از ایشان که از تو فرمانبری کند، از امروز تا روز واپسین درود فرست؛

 

+ 30 مهر ماه 98، روز سه شنبه:

12 بلکه پشتیبان و یاور آنان بودند؛ همچون ایشان دینداری کردند در مسیر هدایت ایشان گام برداشتند، با آنان موافقت نموده، متهم شان نساختند و به آنچه از ایشان رسیده بود، بدگمان نشدند.

 

+ 29 مهر ماه 98، روز دوشنبه:

11 هیچ تردیدی اندیشه و بینش آنان را به بیراه نبرد، و هیچ شکی در دلشان پدید نیامد تا ایشان را در پیروی از آثار و نشانه های تابناک هدایت آن یاران بازدارد،

 

+ 28 مهر ماه 98، روز یکشنبه:

10 گروهی که رهروِ یاران رسول شدند و در پی هدف ایشان به راه افتادند و مانند آنان زندگی کردند؛

 

+ 27 مهر ماه 98، روز شنبه:

9 خدایا، بهترین پاداش خود را به آن گروه رسان که در نیکوکاری پیرو یاران محمّد بودند؛ همانان که می گفتند: «ای پروردگار ما، ما را و برادرانِ ما را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز»؛

 

+ 26 مهر ماه 98، روز جمعه:

8 و به آنان که دیار خویش را رها کردند و از زندگی راحت جدا شدند و به سختی در افتادند، پاداش نیک عطا فرما. نیز آن گروه از ستم دیدگان را که در راه یاری دین خود بر شمارشان افزوده ای، چنان پاداشی ده.

 

+ 25 مهر ماه 98، روز پنج شنبه:

7 اینک، خدایا، آنچه را آنان برای تو و در راه تو از دست نهادند، از چشمِ عنایت خود دور مدار و به خشنودی خود خشنودشان ساز؛ چون مردم را به پیروی از دین تو گرد آوردند و در فراخواندن مردم به سوی تو، با فرستاده ات هم آواز و همراه شدند.

 

+ 24 مهر ماه 98، روز چهارشنبه:

6 و کسانی که چون به ریسمانِ دعوت او چنگ زدند، خاندان و قبیله شان از آنان دور شدند، و آن گاه که در سایه ی پیوند او آرمیدند، خویشان و بستگان پیوند از ایشان بریدند.

 

+ 23 مهر ماه 98، روز سه شنبه:

5 و یاد کن از کسانی که دل هاشان در گرو محبّت او بود و در بازار مودّت او به تجارتی دل بسته بودند که زیان و کسادی در آن راه نداشت،

 

+ 22 مهر ماه 98، روز دوشنبه:

4 آن گاه برای آشکار کردن دعوت او، از زن و فرزندانِ خویش بریدند و با پدران و پسرانِ خود در راه استقرار نبوت او جنگیدند و سرانجام، به برکتِ وجودش پیروز شدند.

 

+ 21 مهر ماه 98، روز یکشنبه:

3 خدایا، یارانِ محمّد را یاد کن؛ به ویژه آنان که حقِّ با او بودن را به نیکی ادا کردند، و در یاری اش به خوبی کوشیدند، و او را مدد رسانیدند و به دیدارش شتافتند، و در پذیرش دعوت او بر یکدیگر پیشی گرفتند، و چون پیامبر دلایلِ روشن رسالتِ خود را به آنان گفت، به گوش جان پذیرا گشتند.

 

+ 20 مهر ماه 98، روز شنبه:

2 و در هر زمان، از دوران آدم تا محمّد صلی الله علیه و آله چون پیامبرانی فرستادی و راهنمایانی برانگیختی که پیشوایان هدایت بودند، و رهبرانِ اهل پرهیزگاری – که بر همه شان سلام و درود باد – به سبب حقایق ایمان و از سَرِ شوق به پیامبران رو کردند.

 

+ 19 مهر ماه 98، روز جمعه:

(دعای چهارم / از دعای آن حضرت علیه السلام است در درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگان ایشان)

1 خدایا، به آمرزش و خشنودی خود، مردم روی زمین را یاد کن؛ آنان که پیرو پیامبران بودند و هنگامی که دشمنان رسالت آن فرستادگان را دروغ پنداشتند، نادیده به راستی و درستیِ رسالت ایشان گواهی دادند،

 

+ 18 مهر ماه 98، روز پنج شنبه:

26 خدایا، چون بر فرشتگان و فرستادگانت درود فرستادی – و درود ما را به ایشان رساندی، بدان سبب که سخنانِ نیکو درباره ی آنان بر زبان ما جاری کردی – بر ما نیز درود و رحمت فرست، که تو بخشنده ی بزرگواری.

 

+ 17 مهر ماه 98، روز چهارشنبه:

25 بر آنان درود فرست؛ چنان درودی که بر کرامت و پاکی شان کرامت و پاکی دیگر افزاید.

 

+ 16 مهر ماه 98، روز سه شنبه:

24 خدایا، بر آنان درود فرست در آن روز که هر کس با دو فرشته به محشر می آید: یکی می کشاندش و دیگری بر کارهای او گواهی می دهد.

 

+ 15 مهر ماه 98، روز دوشنبه:

23 و بر فرشتگانِ ساکنِ هوا و زمین و آب، و آنان که کار آفریدگان تو را سامان می دهند و پیوسته نگهبان و همراه ایشان اند.

 

+ 14 مهر ماه 98، روز یکشنبه:

22 و بر فرشتگانی که نامشان را نیاوردیم و مرتبه ی ایشان را نزد تو نشناختیم و ندانستیم آنان را به چه کاری گماشته ای.

 

+ 13 مهر ماه 98، روز شنبه:

21 و درود فرست بر فرشتگانِ «زبانی» (زبانی ها فرشتگان عذاب اند.) که چون فرمانشان رسد که «بگیرید آن گنهکار را و به زنجیرش کشید و در دوزخ افکنید»، شتاب کنند و بی درنگ او را در آتش اندازند.

 

+ 12 مهر ماه 98، روز جمعه:

20 و آنان که به اهل بهشت می گویند: «سلام بر شما که شکیبایی ورزیدید. دنیا چه سرانجام نیکویی دارد.»

 

+ 11 مهر ماه 98، روز پنج شنبه:

19 و درود فرست بر فرشتگانی که «از فرمان خدا سر نمی پیچند، و به آنچه فرمان داده شوند، عمل می کنند».

 

+ 10 مهر ماه 98، روز چهارشنبه:

18 و بر آن سفیرانِ گران قدرِ نیکوکار، و آن بزرگوارانی که نگهبان و نویسنده ی [کارهای ما] هستند. و درود فرست بر فرشته ی مرگ و یارانش، و منکر و نکیر، و «رومان» (فرشته ای که پیش از نکیر و منکر وارد قبر می شود و سؤال می کند.) که ساکنان گورها را می آزماید، و آن فرشتگان که گرد «بیت المعمور» (خانه ی آباد. خانه ای در آسمان ششم، موازی کعبه، که فرشتگان گرد آن طواف کنند.) طواف می کنند، و بر «مالک» (فرشته ای که کار آتش دوزخ بر عهده ی اوست.) و نگهبانانِ دوزخ، و بر «رضوان» (فرشته ی مأمور بهشت.) و خدمتگزارانِ بهشت.

 

+ 9 مهر ماه 98، روز سه شنبه:

17 و بر فرشتگانی که آنان را با بلایی ناگوار یا نعمتی گوارا به سوی ساکنان زمین می فرستی.

 

+ 8 مهر ماه 98، روز دوشنبه:

16 و درود فرست بر فرشتگانی که وزن آب ها و پیمانه ی باران های شدید و بر هم انباشته را به ایشان آموخته ای.

 

+ 7 مهر ماه 98، روز یکشنبه:

15 و بر آن فرشتگان که برف و تگرگ را همراهی می کنند و با دانه های باران به زمین فرود می آیند، و آنان که نگهبان خزانه های بادند، و کسانی که مراقب کوه هایند تا فرو نریزند.

 

+ 6 مهر ماه 98، روز شنبه:

14 و بر آن فرشته که چون ابرها را براند، بانگِ تندرها به گوش رسد، و چون ابرها به تازیانه ی او به راه افتند، آذرخش ها بدرخشند.

 

+ 5 مهر ماه 98، روز جمعه:

13 و بر آنان که خزانه دار باران و رانندگان ابرهایند.

 

+ 4 مهر ماه 98، روز پنج شنبه:

12 و درود فرست بر آن فرشتگان که وقتی فرمان تمام شدن وعده ی خداوند (یعنی به پایان رسیدن دنیا و آغاز رستاخیز.) فرا رسد، بر کناره های آسمان ها [گوش به فرمان] قرار گیرند.

 

+ 3 مهر ماه 98، روز چهارشنبه:

11 و درود فرست بر آن گروه از فرشتگان که ایشان را ویژه ی خود ساخته ای، و به سبب تقدیس خود، از خوردن و آشامیدن بی نیازشان کرده ای، و در میان طبقه های گوناگون آسمان جایشان داده ای.

 

+ 2 مهر ماه 98، روز سه شنبه:

10 خدایا، اینک بر ایشان درود فرست. همچنین بر فرشتگانِ روحانی خود، و بر آنان که مقرّب درگاه تواند، و بر آنها که پیامبرانِ تو را از غیب آگاه کنند، و بر امانتداران وحیِ خود.

 

+ 1 مهر ماه 98، روز دوشنبه:

9 چون به آتش دوزخ بنگرند که چگونه بر گناهکاران دَم بر می آورد و می خروشد، گویند: پروردگارا، تو پاک و منزّهی. و ما تو را آن گونه که شایسته ی توست، پرستش نکرده ایم.
 

+ 31 شهریور ماه 98، روز یکشنبه:

8 فرشتگانی که از فروتنی دیده برهم نهاده اند و قصد آن ندارند که تو را نگرند؛ سر به زیر افکنده اند و شوقشان به آنچه نزد توست بسیار است؛ شیفته ی آن اند که نعمت های تو را به یاد آورند؛ و ایشان در برابر بزرگی و بزرگواری ات فروتن باشند.

 

+ 30 شهریور ماه 98، روز شنبه:

7 فرشتگانی که از کار خسته نمی شوند تا از آن دلزده شوند، و سختی نمی کشند تا درمانده و سست گردند، و خواهش های دل، آنان را از تسبیح تو باز نمی دارد، و فراموشی که نتیجه ی غفلت هاست، از بزرگداشتِ تو دورشان نمی سازد.

 

+ 29 شهریور ماه 98، روز جمعه:

6 و درود فرست بر آن فرشته که از «امر» تو است (و به امر «کُن» موجود شده، بدون ماده). بر همه ی ایشان و فرشتگانی که فروتر از آنهایند، درود فرست؛ فرشتگانی که ساکن آسمان ها و امانتدار پیغام های تواَند.

 

+ 28 شهریور ماه 98، روز پنج شنبه:

5 و درود فرست بر روح، آن که بر فرشتگان مأمورِ «حجاب ها» گماشته شده است.

(«حجاب ها» از چشم مردمان پوشیده اند و خداوند اجازه ی فهمیدن و دریافتن آنها را نداده است.)

 

+ 27 شهریور ماه 98، روز چهارشنبه:

4 و درود فرست بر جبرائیل که امانتدار وحی توست، و ساکنانِ آسمان فرمانبردار اویند، و نزد تو ارجمند و از مقرّبان درگاه است.

 

+ 26 شهریور ماه 98، روز سه شنبه:

3 و درود فرست بر میکائیل که در پیشگاه تو والامقام، و در فرمانبرداری ات بلندمرتبه است.

 

+ 25 شهریور ماه 98، روز دوشنبه:

2 و درود فرست بر اسرافیل، آن فرشته ی صاحب «صور» که چشم به راه اذن و فرمان تو، منتظر است تا با یک دمیدن، مردگانِ خفته در گورها را بیدار کند.

 

+ 24 شهریور ماه 98، روز یکشنبه:

(دعای سوم / در درود بر حاملان عرش و هر فرشته ی مقرب)

1 خدایا، درود فرست بر حاملانِ عرش خود که در تسبیح تو سستی نمی کنند، و از تقدیس تو دلزده نمی شوند، و از پرستش تو درنمی مانند، و در فرمانبرداری تو، به جای کوشش، کوتاهی نمی ورزند، و در عشق ورزی به تو لحظه ای غفلت نمی کنند.

 

+ 23 شهریور ماه 98، روز شنبه:

26 ای کسی که وعده ی خود را به انجام رسانی و به هر چه گویی وفا کنی؛ ای که بدی ها را تا چندین برابر به خوبی ها دگرگون سازی؛ همانا تو دارای بخشش بزرگ هستی.

 

+ 22 شهریور ماه 98، روز جمعه:

25 افزون بر آنچه به او وعده داده ای که شفاعتش را در حقّ خاندانِ پاک و امّت با ایمانش بپذیری، به او پاداش عطا فرما،

 

+ 21 شهریور ماه 98، روز پنج شنبه:

24 آن گونه که هیچ کس در هیچ مقامی به پای او نرسد، و در هیچ مرتبه ای با او برابر نباشد، و هیچ یک از فرشتگان مقرّب درگاهت و هیچ یک از پیامبرانِ فرستاده ات، نزد تو با او برابری نتواند.

 

+ 20 شهریور ماه 98، روز چهارشنبه:

23 خدایا، او را به پاس رنجی که در راه تو تاب آورده است، تا بالاترین مرتبه های بهشت بالا ببر،

 

+ 19 شهریور ماه 98، روز سه شنبه:

22 تا این که فرمان تو آشکار گردید و کلمه تو برتری یافت؛ «گرچه مشرکان را خوش نیامد.»

 

+ 18 شهریور ماه 98، روز دوشنبه:

21 و ناگاه در میانِ منزل هاشان بر آنان تاخت،

 

+ 17 شهریور ماه 98، روز یکشنبه:

20 با آنان در دلِ خانه هاشان به جنگ پرداخت،

 

+ 16 شهریور ماه 98، روز شنبه:

19 با کافران جنگید، در حالی که با یاری تو خواهان پیروزی بود و با نیروی تو بر ناتوانی خویش چیرگی می جست.

 

+ 15 شهریور ماه 98، روز جمعه:
18 و تمام آنچه را درباره ی دوستانت اندیشیده بود، دریافت نمود.

 

+ 14 شهریور ماه 98، روز پنج شنبه:
17 سرانجام، آنچه را در حقّ دشمنانِ تو خواسته بود، یکسر به دست آورد،

 

+ 13 شهریور ماه 98، روز چهارشنبه:
16 و راهی دیار غربت شد و اقامتگاه و خانواده و سرزمین مأنوس و زادگاه و جای راحت خویش را، یکجا رها کرد تا دین تو را پیروزی و سربلندی بخشد، و از تو در برابر کافران یاری طلب کند.

 

+ 12 شهریور ماه 98، روز سه شنبه:
15 و خود را به اندرز دادنِ دعوت شدگان به کار گماشت،

 

+ 11 شهریور ماه 98، روز دوشنبه:
14 و برای اینکه مردم را به آیین تو دعوت کند، رنج ها برد،

 

+ 10 شهریور ماه 98، روز یکشنبه:
13 و خویشتن را در رساندن پیغام تو خسته کرد،

 

+ 9 شهریور ماه 98، رو شنبه:
12 و با خویشان دشمنی،

 

+ 8 شهریور ماه 98، روز جمعه:
11 و در راه تو با بیگانگان دوستی ورزید،

 

+ 7 شهریور ماه 98، روز پنج شنبه:
10 و دوران را که فرمان تو پذیرفتند و اطاعت کردند، به خود نزدیک ساخت،

 

+ 6 شهریور ماه 98، روز چهارشنبه:
9 و نزدیکان را به دلیل انکار کردنشان از خود براند،

 

+ 5 شهریور ماه 98، روز سه شنبه:
8 و از بستگانش بُرید تا دینِ تو را زنده بدارد،

 

+ 4 شهریور ماه 98، روز دوشنبه:
7 و برای خشنودی تو با خاندان خود پیکار کرد،

 

+ 3 شهریور ماه 98، روز یکشنبه:
6 و در فراخواندنِ مردمان به دین تو، آشکارا با خویشانش درافتاد،

 

+ 2 شهریور ماه 98، روز شنبه:
5 و جسمش را در راه تو در معرض هلاکت و نابودی قرار داد،

 

+ 1 شهریور ماه 98، روز جمعه:
4 زیرا او در انجام دادنِ فرمان تو خود را به رنج افکند،

 

+ 31 مرداد ماه 98، روز پنج شنبه:
3 خدایا، اینک بر محمّد که امانتدار وحی تو و برگزیده ی آفریدگان تو و مخلص در میان بندگان توست، درود فرست؛ او که پیشوای رحمت و قافله سالار نیکی و کلید گنجینه های برکت است؛ 

 

+ 30 مرداد ماه 98، روز چهارشنبه:
2 پس ما را واپسین آفریدگان خود قرار داد و بر خداناباوران گواه گردانید، و به احسانِ خویش، بر آنان که اندک شمار بودند، فزونی بخشید.

 

+ 29 مرداد ماه 98، روز سه شنبه:
(دعای دوم / از دعای آن حضرت علیه السلام است بعد از این ستودن، درود بر رسول خدا صلی الله علیه و آله)
1 ستایش برای خداست که بر ما منّت نهاد و پیامبر خود، محمد صلی الله علیه و آله، را به سوی ما فرستاد، نه به سوی امّت های پیشین و مردمان گذشته؛ با قدرتی که در هیچ کاری، هر چند بزرگ، در نَمانَد و هیچ چیز را، هر چند کوچک، فرو نگذارد.

 

+ 28 مرداد ماه 98، روز دوشنبه:
30 ستایشی که با آن در جرگه ی دوستدارانِ نیک بختِ او درآییم، و در صفِ کسانی باشیم که با شمشیرهای دشمنانش به شهادت رسیده اند. بی شک، او سرپرست مؤمنان و نیکوخصال است.

 

+ 27 مرداد ماه 98، روز یکشنبه:
29 ستایشی که وسیله ای برای رسیدن به اطاعت و بخشایش او، و سببی برای درک خوشنودی او، و دستاویزی برای نیل به آمرزش او و راهی به بهشت او، و پناهگاهی در برابر انتقام او، و آسایشی از خشم او، و پشتیبانی برای فرمانبرداری از او، و بازدارنده ای از نافرمانی او، و مددکاری بر انجام دادن فرموده های او باشد.

 

+ 26 مرداد ماه 98، روز شنبه:
28 شکر و سپاسِ چندین برابر و بی آغاز و انجام، تا هنگامه ی رستاخیز؛ ستایشی که بی اندازه است، و به شمار درنیاید، و پایان نپذیرد، و در آن هیچ گسستی نباشد.

 

+ 25 مرداد ماه 98، روز جمعه:
27 پس به جای هر نعمتی که بر ما و همه ی بندگان درگذشته و زنده ی خود ارزانی داشته است، و به شمار تمام آنچه در علم بی پایان او گنجد، و چندین برابر هر یک از نعمت هایش تا همیشه و دائماً تا روز قیامت، او را سپاس می گوییم؛

 

+ 24 مرداد ماه 98، روز پنج شنبه:

26 ستایشی برتر از هر ستایش دیگر؛ به همان اندازه که پروردگار ما، خود، از همه آفریدگانش برتر است.

 

+ 23 مرداد ماه 98، روز چهارشنبه:

25 ستایش برای خداست به هر زبانی که نزدیک ترین فرشتگانش و گرامی ترین آفریدگانش و پسندیده ترین ستایشگرانش او را بدان می ستایند.

 

+ 22 مرداد ماه 98، روز سه شنبه:

24 اینک، از ما نگون بخت آن کس است که نافرمانیِ خدا کند، و نیک بخت آن کس که به او روی آورَد،

 

+ 21 مرداد ماه 98، روز دوشنبه:

23 آیین خداوندی اش در پذیرش توبه ی پیشینیان این گونه نبود. هر چه را تاب آن نداشتیم، از عهده ی ما برداشت، و جز به اندازه توانمان تکلیف نفرمود، و ما را جز به کارهای آسان وانداشت، و برای هیچ یک از ما بهانه ای باقی نگذاشت.

 

+ 20 مرداد ماه 98، روز یکشنبه:

22 ستایش برای خداست که ما را به راه توبه رهنمون گردید، و از احسانِ او بود که ما بدان راه افتادیم. و اگر از نعمت های او به همین یک نعمت بسنده کنیم، باز هم نعمت دادنش نیکو، احسانش در حقّ ما بس بزرگ، و بخشش او از شمار بیرون است.

 

+ 19 مرداد ماه 98، روز شنبه:

21 آن گاه ما را به کارهایی فرمان داد تا فرمانبرداری مان را بسنجد، و از کارهایی نهی فهرمود تا سپاسگزاری مان را بیازماید. پس از آن، چون از فرمانش سر پیچیدیم و بر مرکب نافرمانی اش نشستیم، در کیفر دادنِ ما عجله نکرد و در انتقام گرفتن از ما شتاب نورزید، بلکه از سَرِ بزرگواری، با رحمت خود با ما مدارا کرد، و با مهربانی و بردباری بازگشتِ ما را به انتظار نشست.

 

+ 18 مرداد ماه 98، روز جمعه:

20 ستایش برای خداست؛ او که در پیکر ما ابزارهایی برای گشودن و بستنِ اندام ها نهاد، و ما را از نیروهای زندگی بهره مندی داد، و اندام هایی برای کار و تلاش در ما پدید آورد، و از خوردنی های پاک و گوارا روزی مان کرد، و با فضل و بخشش خود ما را توانگر ساخت، و با نعمت خویش سرمایه مان بخشید.

 

+ 17 مرداد ماه 98، روز پنج شنبه:

19 ستایش برای خداست که دَرِ نیاز را، جز به درگاه خویش، از همه سو بر ما بست؛ حالا چگونه سپاس او را گزاریم؟ کی توانیم از عهده ی شکرش به در آییم؟ نه، کی توانیم؟

 

+ 16 مرداد ماه 98، روز چهارشنبه:

18 و ما را بر همه ی آفریدگان برتری بخشید و بر آنان چیرگی داد. پس اینک هر آفریده ای به توانایی او فرمانبردار ماست، و به یاری او در اطاعت ما ناچار.

 

+ 15 مرداد ماه 98، روز سه شنبه:

17 ستایش برای خداست؛ او که زیبایی های آفرینش را برای ما برگزید، و روزی های پاک و نیکو را به سوی ما روان گردانید،

 

+ 14 مرداد ماه 98، روز دوشنبه:

16 ستایشی که ما را با فرشتگان مقرّب او همنشین سازد، و در سرای جاویدی که پیوسته باقی است، و در جایگاه پُر نعمتی که هرگز دگرگون نشود، ما را با پیامبرانی که فرستاده همدوش و همنفس گرداند.

 

+ 13 مرداد ماه 98، روز یکشنبه:

15 ستایشی که ما را از آتش دردناک خدا برهاند و در کنار بخشش همواره اش بنشاند.

 

+ 12 مرداد ماه 98، روز شنبه:

14 ستایشی که در روز خیره شدن چشم ها از ترس قیامت، دیدگان ما بدان روشنی گیرد، و آن گاه که عدّه ای سیه روی گردند، ما بدان روسپید شویم.

 

+ 11 مرداد ماه 98، روز جمعه:

13 ستایشی نوشته شده در کارنامه ی ما که تا «اعلی علیّین» بالا رود و فرشتگان مقرّب خدا بر آن گواهی دهند.

 

+ 10 مرداد ماه 98، روز پنج شنبه:

12 ستایشی که به سبب آن، تیرگی های برزخ بر ما آشکار، و راه رستاخیز هموار شود، و در روزی که «هر کس به سزای خود برسد و بر کسی ستم نرود»، و در «روزی که هیچ دوستی به کار دوست خود نیاید و هیچ کس به یاری دیگری نشتابد»، ما در پیشگاه گواهان (فرشتگان و پیامبران و امامان علیهم السلام) بلندمرتبه شویم.

 

+ 9 مرداد ماه 98، روز چهارشنبه:

11 ستایشی که با آن در حلقه ی ستایشگرانش در آییم، و به یاری آن پیشی گیریم از همه آنان که در طلب خشنودی و بخشایش او پیش افتاده اند.

 

+ 8 مرداد ماه 98، روز سه شنبه:

10 ستایش برای خداست که خود را به ما شناسانید، و شیوه ی سپاسگزاری از خود را به ما آموخت، و درهای علم به پروردگاری اش را به روی ما گشود، و ما را به اخلاص ورزیدن در توحید خود رهنمون ساخت، و از انحراف و شک در ذات مقدس خود نگاه داشت.

 

+ 7 مرداد ماه 98، روز دوشنبه:

9 در این صورت، از مرزهای انسانی برون می افتادند و در وادی حیوانی پای می نهادند، و آن گونه می شدند که خدا در کتاب استوار خود فرمود: «آنان مثل چارپایانند، نه بیش تر، بلکه از چارپایان نیز گمراه تر.»

 

+ 6 مرداد ماه 98، روز یکشنبه:

8 ستایش برای خداست که اگر در برابر آن همه نعمتِ پیاپی که بر بندگانش فرستاد، ستایش خود را به ایشان نمی آموخت، از نعمت هایش بهره می جستند و او را سپاس نمی گفتند، و از روزی اش گشایش می یافتند و شکرانه ی آن را به جا نمی آوردند.

 

+ 5 مرداد ماه 98، روز شنبه:

7 و این، نشانِ دادگری اوست. نام های او پاک و بی نقص است، و نعمت هایش بر همه آشکار. «از آنچه می کند، بازخواست نشود، در حالی که آنان بازخواست شوند.»

 

+ 4 مرداد ماه 98، روز جمعه:

6 سپس برای زندگی اش پایانی مشخّص و زمانی معیّن قرار داد که با روزهای عمرش به سوی آن گام برمی دارد، و با سال های روزگار خویش بدان نزدیک می شود؛ تا چون واپسین گام ها را بردارد و عمرش به سر آید، جان او را بستاند و به سوی پاداش بسیار یا عذاب وحشتبار خود روان سازد، «تا آنان را که بد کرده اند، به سبب کردارشان، سزا دهد، و آنان را که نیکی کرده اند، جزا بخشد»؛

 

+ 3 مرداد ماه 98، روز پنج شنبه:

5 برای هر یک از آنان روزی ای معلوم و به اندازه قرار داده است؛ آن گونه که هیچ کس نتواند از آن کس که خدا فراوان به او داده، چیزی بکاهد، و به آن کس که اندک به او بخشیده، چیزی بیفزاید.

 

+ 2 مرداد ماه 98، روز چهارشنبه:

4 آن گاه ایشان را به راهی که می خواست رهسپار کرد، و به جادّه محبّت خود روان گردانید. آفریدگان نتوانند از حدّی که خدا برایشان مقرّر ساخته است، قدمی پیش و پس بگذارند.

 

+ 1 مرداد ماه 98، روز سه شنبه:

3 آفریدگان را به قدرت خود آفرید، و به خواستِ خویش بر آنان جامه ی هستی پوشید.

 

+ 31 تیر ماه 98، روز دوشنبه:

2 او که دیده ی بینندگان از دیدنش فرو مانَد، و اندیشه ی وصف کنندگان ستودنش نتواند.

 

+ 30 تیر ماه 98، روز یکشنبه:

(دعای یکم / از دعای آن حضرت علیه السلام آنگاه که به دعا آغاز می کرد و نخست خدای عز و جل را می ستود و ثنا می گفت و عرضه می داشت:)

1 ستایش خدایی را که اوّل است بی آنکه پیش از او اوّلی باشد و آخر است بی آنکه پس از او آخری باشد.